Παραδείγματα παρέμβασης

1. Έχω υποβάλει ένσταση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, εναντίον απόφασης της Διοίκησης (ασφαλιστικού ταμείου, ΟΑΕΔ, αποφάσεις απέλασης, κ.ο.κ.). Μπορεί να ασχοληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη με την υπόθεσή μου;

Ναι, αλλά αφού παρέλθει τρίμηνο (3 μήνες) από την κατάθεση της ένστασης εκτός εάν εκδοθεί νωρίτερα η απόφαση. Δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθεί τέτοιου είδους ένσταση, (ενδικοφανής προσφυγή), ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται του θέματος, πριν αποφασίσει το αρμόδιο όργανο ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών μηνών από την άσκηση της προσφυγής.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή