ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά με τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του Ν. 3250/2004. Η πολίτης ζήτησε τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη για το λόγο ότι η αρμόδια επιτροπή επιλογής του δήμου Ερινεού Αχαΐας την έθεσε στον πίνακα των απορριπτέων με το αιτιολογικό ότι στο πρόσωπό της συνέτρεχε η ασυμβίβαστη ιδιότητα της τοπικής συμβούλου στο δημοτικό διαμέρισμα Καμαρών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι είχε αρμοδιότητα να ασκήσει το διαμεσολαβητικό του ρόλο για το λόγο ότι η πράξη της διοίκησης του δήμου Ερινεού Αχαΐας έπασχε νομιμότητας για τους ακόλουθους λόγους.

1. Η ανάρτηση των πινάκων με τα αποτελέσματα για τις θέσεις μερικής απασχόλησης πραγματοποιήθηκε στις 12/9/2007, ημερομηνία κατά την οποία ίσχυε η αναστολή πάσης φύσεως προσλήψεων και οποιωνδήποτε υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών.

2. Περαιτέρω, το αιτιολογικό του δήμου περί ασυμβίβαστης ιδιότητας της υποψήφιας με το αξίωμά της ως τοπικού συμβούλου έπασχε νομιμότητας για το λόγο ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 29 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αιρετού και του συμβασιούχου μερικής απασχόλησης που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα αίρεται καθώς με την πρόσληψη ο αιρετός εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε με το πόρισμά του στον Υπουργό Εσωτερικών θεωρώντας ότι ο δήμος Ερινεού Αχαϊας ενήργησε παράνομα και ζήτησε την ακύρωση όλης της διαδικασίας επιλογής για πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης και την εκ νέου αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας ***.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή