Επιδότηση ενοικίου έτους 2011 από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Πόρισμα: Επιδότηση ενοικίου 2011: Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας θέτει εμπόδια σε δικαιούχους που πληρούν όλες τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις

Περιγραφή

 

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν  καθώς ζητήθηκαν συγκεκριμένα δικαιολογητικά από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) τα οποία έπρεπε να υποβληθούν στα ΚΕΠ της χώρας ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα τους για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου έτους 2011.

Α. Ενώ συγκέντρωναν τα περισσότερα δικαιολογητικά δεν μπορούσαν να καταθέσουν το αίτημα τους στο ΚΕΠ καθώς ο εκμισθωτής δεν τους παραχωρούσε την υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Οι πολίτες είχαν όλες  τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής ενοικίων έτους 2009 και είχαν  καταθέσει όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία στην φορολογική τους δήλωση, τόσοι οι ίδιοι όσο και οι εκμισθωτές τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι ο Ο.Ε.Κ.  θα έπρεπε να αναζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες την διασταύρωση των στοιχείων, καθώς διέθετε όλα τα αναγκαία στοιχεία όπως ΑΦΜ του μισθωτή και του εκμισθωτή. Η απαίτηση του δικαιολογητικού της υπεύθυνης δήλωσης του εκμισθωτή κατά την άποψη της Αρχής μετέφερε στους ενδιαφερόμενους την αδυναμία του Οργανισμού να προβεί σε πραγματικό έλεγχο και να καθιερώσει τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων με συναρμόδιους φορείς παρά τις δηλώσεις περί αντιθέτου. Επιπλέον, προκάλεσε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκμισθωτές και τους μισθωτές των ακινήτων, καθώς οι πρώτοι δεν κατανόησαν τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να προβούν σε μια διαδικασία την οποία θεωρούσαν ότι έχουν ήδη εκπληρώσει προ πολλού με τα στοιχεία που κατέθεταν στις φορολογικές τους δηλώσεις και στα μισθωτήρια συμβόλαια που συνέταξαν.

Β. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτείται άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος του Π.Δ. 150/06 ή του άρθρου 40 παρ. 7 του Ν. 3731/08 ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του Ν. 3386/05. Η προϋπόθεση αυτή δημιούργησε  δυσμενή μεταχείριση και στηρίχθηκε  αποκλειστικά στο κριτήριο της ιθαγένειας. Η άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας που απαιτείται για τους υπηκόους τρίτων χωρών εξαιρεί από το δικαίωμα πρόσβασης στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου τους υπηκόους τρίτων χωρών και εισάγει σοβαρή διάκριση, που δεν δικαιολογείται από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Οι παροχές του ΟΕΚ, όπως η προκείμενη της επιδότησης ενοικίου  έτους 2011, θα έπρεπε  να χορηγούνται και στους αλλοδαπούς δικαιούχους, με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και στους ημεδαπούς και, σε κάθε περίπτωση, να μην αναζητείται η κατοχή εκ μέρους των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών η κατοχή συγκεκριμένου είδους τίτλου διαμονής στη χώρα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή