Συνθήκες διαβίωσης Ρομά

Συνθήκες διαβίωσης Ρομά

Κατόπιν της επανειλημμένης αναφοράς των μέσων ενημέρωσης αλλά και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των Ρομά σε πιθανή υποχρεωτική μετεγκατάσταση του οικισμού-καταυλισμού της περιοχής Βοτανικού στην Αθήνα, ο Συνήγορος του Πολίτη επισκέφθηκε την εγκατάσταση και στη συνέχεια προέβη σε σειρά ενεργειών με σκοπό να κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε αφ’ ενός να διασφαλίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης της ευπαθούς αυτής ομάδας και, αφ’ ετέρου, να αποτρέψουν το ενδεχόμενο υποχρεωτικής απομάκρυνσής τους από το χώρο αυτόν χωρίς τις εγγυήσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερη μέριμνα καταβλήθηκε για την αποτροπή της επιβολής κυρώσεων για παράβαση της υγειονομικής νομοθεσίας, όπως υπεδείκνυε η Ν. Α. Αθηνών-Πειραιώς /Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος στο κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, καθ’ ότι αυτές όχι μόνον θα ήταν εν προκειμένω απρόσφορες και αλυσιτελείς αλλά και διότι, παραβλέποντας την ανάγκη να ληφθεί υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα του πληθυσμού αυτού και τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες διαβιοί στην προκειμένη περίπτωση θα στοιχειοθετούσαν αντίθετη με την αρχή της ίσης μεταχείρισης παράλειψη να αντιμετωπισθούν ουσιωδώς ανόμοιες καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο. Αναμένονται ενέργειες από τον Δήμο Αθηναίων που θα πρέπει να λάβει  ειδική μέριμνα και να υποδείξει κατάλληλο χώρο αξιοπρεπούς διαβίωσης για τη τυχόν μετεγκατάστασή τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση του αρμοδίου Γ.Γ. Περιφέρειας, σε συνεργασία πάντα με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή