Ενέργειες της Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

Ενέργειες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν.4305/2014(A΄ 237)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.4305/2014 (Α΄237), σας γνωστοποιούμε ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή στη με αριθμ.πρωτ.: Φ.161/47571/18-12-2015 - ΑΔΑ:6ΡΖΙΙΜ0-Η0Ο απόφαση καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων (data sets) της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμ.πρωτ.: Φ.161/10541/17-03-2016 - ΑΔΑ: 64ΩΘΙΜ0-6ΞΘ όμοια και η οποία ισχύει ως έχει.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή