Ενέργειες του Συνηγόρου για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν.4305/2014 (A΄ 237)

Ενέργειες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν.4305/2014 (A΄ 237)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.4305/2014 (Α΄237), σας γνωστοποιούμε ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή στη με αριθμ.πρωτ.: Φ.161/47571/18-12-2015 - ΑΔΑ:6ΡΖΙΙΜ0-Η0Ο απόφαση καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων (data sets) της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αρ.πρωτ.: Φ.161/10541/17-03-2016 -ΑΔΑ: 64ΩΘΙΜ0-6ΞΘ όμοια και η οποία ισχύει ως έχει. 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή