Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 61 έως 80 από 323.

2015

 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Περιβάλλον και υποδομές
  Το 2015 δόθηκαν ευκαιρίες για πολύπλευρες διαπιστώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική σε συνθήκες κρίσης, ως γενικό ζήτημα που αναδύεται μέσα από ποικίλες κατηγορίες υποθέσεων. Οι ίδιες συνθήκες προσδίδουν νέες διαστάσεις στην αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στο περιβάλλον και στα έργα υποδομής, ένα χρόνιο πρόβλημα που καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο στην περίπτωση των νησιών.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Οικονομικές συναλλαγές κράτους-πολιτών
  Ξεχώρισαν τα ζητήματα φορολόγησης της κατοχής ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη φορολόγηση εισοδήματος αλλά και την είσπραξη δημόσιων εσόδων για λογαριασμό τρίτων ή τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιπλέον παραμένουν ανενεργές διατάξεις που προβλέπουν εναλλακτικούς, πέραν της καταβολής χρημάτων, τρόπους εξόφλησης φόρου. Συνεχίζονται, τέλος, περιστατικά κακοδιοίκησης και ενδημικής παρερμηνείας διατάξεων από υπηρεσίες αρμόδιες για την είσπραξη προστίμων και τελών.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Το πρόσωπο και ο νόμος
  Τα πεδία συνάντησης του νόμου με την προσωπική κατάσταση των ανθρώπων, ιδίως τα πολιτικά δικαιώματα, η προσωπική ελευθερία και η έννομη προστασία της προσωπικότητας, χαρακτηρίζονται από αίσθηση ιδιαίτερης κρισιμότητας, καθώς εκεί κρίνονται θεμελιώδεις πολιτειακές επιλογές αλλά και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Με ανάλογη ευαισθησία αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά ο Συνήγορος, συχνά συναντώντας ακραίες καταστάσεις δοκιμασίας του κράτους δικαίου.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Εκπαίδευση
  Οι δυσλειτουργίες στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης ανάγονται κυρίως στην έλλειψη εκπαιδευτικών και την υπολειτουργία ολοήμερων τμημάτων. Οι αναφορές που έθεταν ζητήματα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού ανέδειξαν την ανάγκη συνεργασίας επαγγελματιών ψυχικής υγείας με τις σχολικές μονάδες. Ο τομέας της Ειδικής Αγωγής χρήζει ενίσχυσης με προσωπικό, αλλά και συνεργασίας με διαγνωστικές και υποστηρικτικές δομές. Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων που συνδέονται με την εκπαίδευση προσκρούει σε γραφειοκρατικές δυσκολίες, γεγονός που ακυρώνει στην πράξη τον σκοπό της ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Εκδοχές κακοδιοίκησης
  Ως κύριες εστίες κακοδιοίκησης αναδεικνύονται οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και οι δήμοι, που υστερούν στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας και αδυνατούν να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Διοικητικές πρακτικές που καταλήγουν σε ευθεία παραβίαση δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και των αρχών της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης διαπιστώνονται στη δράση αστυνομικών αρχών και ασφαλιστικών φορέων.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Καταπολέμηση των διακρίσεων - Ειδική έκθεση 2015
  Η παρούσα Έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την κατά τον Ν. 3304/2005 αρμοδιότητά του. Ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, παρέχεται η ευκαιρία μιας συνολικής επανεκτίμησης της νομοθεσίας και ιδίως των προβλέψεων εκείνων που ανέδειξαν αδυναμίες κατά τη δεκαετή εφαρμογή τους.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2015
  Στον δημόσιο τομέα ενσωματώνεται μεν η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία, αλλά η συνήθως πρόχειρη και κατά λέξη ενσωμάτωση, χωρίς μελέτη και προσαρμογή στα εγχώρια δεδομένα, οδηγεί σε πλημμελή εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά, οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα διστάζουν να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα ή παραιτούνται μερικώς από αυτά, υπό τον φόβο της πιθανής απώλειας της θέσης εργασίας τους είτε της απώλειας του συνόλου των δικαιωμάτων τους, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των εργοδοτών.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Επιστροφές αλλοδαπών - Ειδική έκθεση 2015
  Η έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για τον εξωτερικό έλεγχο αναγκαστικών επιστροφών, σύμφωνα με την ειδική αρμοδιότητά του κατ’ άρθρο 23 παράγρ. 6 Ν. 3907/2011. Κατά το 2015 οι επιχειρήσεις αναγκαστικής απομάκρυνσης αλλοδαπών φαίνεται να συνεχίζουν να προσκρούουν σε αδυναμίες πολιτικές, όπως ο βαθμός συνεργασίας κάποιων προξενικών αρχών για την ταυτοποίηση των προς επιστροφή αλλοδαπών, αλλά και διοικητικές. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης των προαναχωρησιακών κέντρων αλλά και των επιστροφών.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Πρόληψη βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης - Ειδική έκθεση 2015
  Η παρούσα Έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη το έτος 2015, ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων, σύμφωνα με την ειδική αρμοδιότητά του, κατ’ άρθρο δεύτερο Ν. 4228/2014. Κατά το 2015 οι εργασίες ακολούθησαν τρεις βασικούς άξονες: ανάλυση πεδίου και αναζήτηση καλών πρακτικών και συνεργασιών, μεθοδολογία συλλογής στοιχείων και επεξεργασίας προτάσεων, διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής χώρων για τη διενέργεια επισκέψεων.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Κατά τη διάρκεια του 2015 ο Συνήγορος έλαβε σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών για να βρεθεί κοντά στα παιδιά και τα θέματα που τα απασχολούν, αλλά και για να συνδράμει στη διατύπωση θεσμικών προτάσεων για τα ζητήματα που αναδεικνύονται κατά προτεραιότητα στην κοινωνική ζωή της χώρας. Ο Συνήγορος δίνει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση των δράσεων που καλλιεργούν στα παιδιά και στους εφήβους τη συνείδηση ενεργού πολίτη και τους προσφέρουν δυνατότητες επικοινωνίας, έκφρασης, δημιουργίας, πολιτιστικής και κοινωνικής συμμετοχής.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2015 – Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
  Νομικό πλαίσιο - Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη.

2014

 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2014.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  Στις αδυναμίες της διοίκησης, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από το παρελθόν, έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι ίδιες οι ασκούμενες πολιτικές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετούνται, χωρίς επαρκή προετοιμασία αλλά και χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων περιθωριοποιούνται ή τελούν σε αναμονή, αντί να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Πρέπει επιτέλους η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Οι αναφορές που κατατέθηκαν στον Συνήγορο το 2014 έφτασαν στο νέο ρεκόρ όλων των ετών (16.339). Τα προβλήματα διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης συνεχίζουν να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των παραπόνων από τον κρατικό μηχανισμό, αντανακλώντας ταυτόχρονα και την επιδεινούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Ιδιοκτησία: ένα κεκτημένο υπό αμφισβήτηση
  Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία αναδεικνύεται στο πλέον απειλούμενο, ως προς τη συνταγματική κατοχύρωσή του και την προστασία που αυτή συνεπάγεται, λόγω της επιλογής της Πολιτείας να το μεταβάλει στην κατεξοχήν πηγή δημόσιων εσόδων.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Οικονομικές συναλλαγές
  Τα προβλήματα επιτείνονται από την καταδεικνυόμενη αδυναμία της φορολογικής διοίκησης να υπερβεί την αυστηρή προσκόλληση στο γράμμα του νόμου και να συνεκτιμήσει τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που πλαισιώνουν την καθημερινότητα των διοικουμένων.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη
  Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας, αναδεικνύεται η προσπάθεια εκ μέρους του κράτους να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, η προσπάθεια αυτή υπονομεύει τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών: ασφαλιστικά δικαιώματα και κοινωνικά επιδόματα περιορίζονται σημαντικά, ενώ, παράλληλα, παρατηρείται υποβάθμιση στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Εργασία
  Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω συμμετοχής σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και επιδοτούμενων θέσεων εργασίας έχουν αναδειχθεί σε βασικά πεδία παρέμβασης του κράτους, λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας και υποαπασχόλησης.

Αποτελέσματα 61 έως 80 από 323.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή