Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 41 έως 60 από 323.

2016

 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Ποιότητα ζωής και συναλλακτική ανισότητα
  Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως ιδίως η ενέργεια, η ύδρευση, οι μεταφορές και η χρήση δημόσιων υποδομών, επιβαρύνονται τα τελευταία χρόνια από πολλαπλή υποβάθμιση σε σχέση με την ποιότητά τους, τον κοινωνικό τους χαρακτήρα και την προστασία του πολίτη ως συναλλασσόμενου καταναλωτή. Υπό καθεστώς κρίσης η ποιότητα ζωής απασχολεί την κοινωνία όλο και λιγότερο, αν όχι μέχρι σημείου πλήρους απεμπόλησης, σίγουρα πάντως με χαμηλή ιεράρχηση στην κλίμακα αξιών και αναγκών συγκριτικά με άλλα καθημερινά προβλήματα.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Αστικό και περιαστικό περιβάλλον: Προστασία και αξιοποίηση
  Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, η προσήλωση στην τήρηση της νομιμότητας, η κατανόηση της δυσχερούς πραγματικότητας που βιώνει η διοίκηση σε όλες της τις εκφάνσεις, αλλά και η επιμονή στη διαμεσολάβηση ως τρόπου ανάπτυξης του διαλόγου, αξιοποίησης της πειθούς και εντέλει επίλυσης των ζητημάτων που έθεσαν οι αναφορές των πολιτών παρέμειναν οι άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύχθηκε η δράση του Συνηγόρου.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Εκπαίδευση
  Η εκπαίδευση, ως πεδίο άσκησης διοίκησης, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή της διοικητικής λειτουργίας προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης του παιδαγωγικού της σκοπού. Ωστόσο, o Συνήγορος διαπιστώνει ότι η διοικητική λειτουργία στο πεδίο της εκπαίδευσης και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες συχνά δεν χαρακτηρίζεται από την απαιτούμενη ευελιξία και παρεμποδίζεται από γραφειοκρατικά κωλύματα, εμμονές και δυσλειτουργίες, με άμεσες επιπτώσεις στον παιδαγωγικό της σκοπό.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Προστασία προσωπικότητας
  Η ιθαγένεια, η αστική και δημοτική κατάσταση, τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία της οικογένειας και ανηλικότητας είναι φυσικό να συνοδεύονται, ως πεδία διοικητικής δράσης, από ιδιαίτερη ευαισθησία, εθνική στις πρώτες περιπτώσεις και κοινωνική στις επόμενες. Αποτελεί ωστόσο παθογένεια το γεγονός ότι η ευαισθησία αυτή, αντί να παροτρύνει τη διοίκηση σε ανάληψη ευθύνης και αποτελεσματικές λύσεις, την εξωθεί μάλλον σε φοβική και συντηρητική στάση.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος απέναντι στις διοικητικές παθογένειες
  Σε ενδημικό φαινόμενο των χρόνων της δημοσιονομικής στενότητας αναδεικνύεται η ανάπτυξη και αυτονόμηση εισπρακτικών πρακτικών, καθώς ο γενικός ανελαστικός στόχος της κάλυψης ταμειακών κενών υπερακοντίζει τον εκάστοτε ειδικό ουσιαστικό στόχο του ενός ή του άλλου τέλους ή προστίμου και δυσχεραίνει τις προοπτικές συνεννόησης με τη διοίκηση.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Καταπολέμηση των διακρίσεων – Ειδική έκθεση 2016
  Η παρούσα Έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου το έτος 2016 ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την κατά τον Ν. 3304/2005 αρμοδιότητά του. H Έκθεση συμπεριλαμβάνει και υποθέσεις που εξετάστηκαν υπό το πρίσμα της γενικότερης αρμοδιότητας του Συνηγόρου για την προστασία των δικαιωμάτων, καθώς και της ειδικότερης ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Επίσης, έχουν συμπεριληφθεί υποθέσεις που αφορούν διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Φύλο και εργασιακές σχέσεις – Ειδική έκθεση 2016
  Κατά την άσκηση της ειδικής αρμοδιότητας της παρακολούθησης της εφαρμογής και προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία, ο Συνήγορος διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται μια στασιμότητα στα θέματα αυτά και επανάληψη των ίδιων προβλημάτων και φαινομένων, τα οποία βαίνουν εντεινόμενα. Παρά το πλούσιο και δυναμικό νομοθετικό πλαίσιο, που οφείλεται σε ενσωμάτωση και εφαρμογή ήδη ισχυόντων ευρωπαϊκών κανονιστικών κειμένων, δεν έχει υπάρξει ούτε η αναγκαία διάχυση ούτε η απαιτούμενη εμπέδωση της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής νομολογίας και των σχετικών πρακτικών εφαρμογής.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Επιστροφές αλλοδαπών – Ειδική έκθεση 2016
  Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την ειδική έκθεση για το 2016 την οποία συντάσσει ο Συνήγορος στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για εξωτερικό έλεγχο των αναγκαστικών επιστροφών (άρθρο 23 παράγρ. 6 Ν. 3907/2011). Η έξαρση της προσφυγικής κρίσης την προηγούμενη χρονιά και οι δυσκολίες υλοποίησης του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταρχήν υποδοχή και μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο, και συμπληρωματικά την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αναγκαστικών επιστροφών για τους λοιπούς πληθυσμούς, σηματοδοτούν και τις εξελίξεις στη διαχείριση των επιστροφών κατά το 2016.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Πρόληψη βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης – Ειδική έκθεση 2016
  Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί σύνοψη της ειδικής ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για το έτος 2016, την οποία συντάσσει ο Συνήγορος βάσει του άρθρου 23 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου, ασκώντας την αρμοδιότητά του ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, αφορούν Καταστήματα Κράτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και αστυνομικά κρατητήρια, χώρους ψυχιατρικής φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας καθώς και τη διοικητική κράτηση αλλοδαπών.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Το 2016 οι ενέργειες του Συνηγόρου για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού εστίασαν κατά κύριο λόγο σε τρία πεδία, επιδιώκοντας: την ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα του σχολείου, τη βελτίωση του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου της παιδικής προστασίας, σε συνδυασμό με την επιμόρφωση επαγγελματιών και εθελοντών που ασχολούνται με τα παιδιά, την παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς του προσφυγικού ζητήματος και τη διατύπωση προτάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται. Ο απολογισμός των ενεργειών προαγωγής της χρονιάς αυτής περιλαμβάνει ακόμη πλούσιες εμπειρίες δράσεων με και για παιδιά, και ισχυρή δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2016 – Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
  Νομικό πλαίσιο - Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη.

2015

 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2015.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2015.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  Ο Συνήγορος έχει προσπαθήσει να συμβάλει ώστε να μην υπάρξει υποχώρηση στο πεδίο της προστασίας του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων, ούτε να μετεξελιχθεί η οικονομική κρίση σε αμφισβήτηση των βασικών παραμέτρων του κράτους δικαίου. Στις συνθήκες μιας πρωτοφανούς κρίσης η ισχυροποίηση των ανεξάρτητων εγγυητικών θεσμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη μείωση της αβεβαιότητας και ανασφάλειας των πολιτών, προσφέροντας κανόνες και συντεταγμένες λύσεις σε περιπλοκές της δυσχερούς καθημερινότητας. Η Ελλάδα δεν απειλείται μόνον από το δημοσιονομικό έλλειμμα και την οικονομική ύφεση αλλά εξίσου και από την αποδυνάμωση των θεσμών, καθώς αυτά τα δύο μεγέθη διαλεκτικά αλληλοτροφοδοτούνται.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Το κύριο μέρος των αναφορών επικεντρώνεται σε τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη δημοσιονομική και ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας των ανατρεπτικών αλλαγών που σημειώθηκαν στη νομοθεσία, αλλά και της αδυναμίας της Διοίκησης η οποία ασθμαίνει για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της εξαιτίας της βαθμιαίας υποστελέχωσης και της έλλειψης πόρων.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Όψεις ανθρωπιστικής κρίσης και ευάλωτες ομάδες
  Ορισμένες συνέπειες της οικονομικής κρίσης αποκτούν χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης για κάποιες κοινωνικές ομάδες. Ο Συνήγορος συνοδεύει τις παρεμβάσεις του με επιχειρήσεις ενημέρωσης, επιδιώκοντας να πληροφορήσει αλλά και να πληροφορηθεί ο ίδιος για νέα πραγματικά προβλήματα που οι πολίτες είναι πιθανό να μη βρίσκουν τρόπο να τα θέσουν υπόψη του.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Προσφυγικό ζήτημα και μετανάστευση
  Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα προσέλαβαν κατά το 2015 πρωτόγνωρες διαστάσεις, λόγω εξωγενών εξελίξεων αλλά και λόγω ενδημικών διοικητικών ή νομοθετικών αδυναμιών. Ο Συνήγορος υπενθυμίζει ότι ορθολογική, τελικά, διαχείριση είναι μόνον η δικαιοκρατική διαχείριση. Ζητούμενο παραμένει η μεταχείριση ανθρώπων και όχι η διαχείριση στατιστικών, ο χειρισμός των προβληματικών καταστάσεων με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των εγγυήσεων του κράτους δικαίου.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Κοινωνική ασφάλιση και αλληλεγγύη
  Η προσκόλληση των ασφαλιστικών φορέων στο γράμμα του νόμου, η πλημμελής εφαρμογή του ισχύοντος κοινωνικοασφαλιστικού πλαισίου αλλά και η ανεπαρκής ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους καταλήγουν συχνά στην απώλεια ασφαλιστικών και κοινωνικών παροχών, που πλήττει ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • 31/12/2015 - Ετήσια Έκθεση
  - Εργασία
  Στη συγκυρία αυτή αναδείχθηκε ακόμη πιο έντονα η αναγκαιότητα λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας, κυρίως υποστήριξης για τους ανέργους και ενίσχυσης της απασχόλησης. Εξίσου έντονα αναδείχθηκε η ευθύνη του κράτους για την κατοχύρωση και τη διευκόλυνση άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, τα οποία προσκρούουν σε διαχρονικές διοικητικές δυσλειτουργίες ή προκαταλήψεις.

Αποτελέσματα 41 έως 60 από 323.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή