Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 21 έως 40 από 323.

2018

 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Θεσμικό πλαίσιο και στελέχωση του θεσμού
  Η ενότητα περιέχει το βασικό νομοθετικό πλαίσιο του Συνηγόρου, καθώς και όσες νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υπήρξαν κατά το έτος 2018 και άπτονται της λειτουργίας του. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά η οργάνωση και η στελέχωση της Αρχής.

2017

 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου και ενημερωτικό σημείωμα
  Το δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ευχαριστίες - πίνακας περιεχομένων
  Ευχαριστίες - πίνακας περιεχομένων
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή - Η χρονιά μέσα από το βλέμμα του Συνηγόρου του Πολίτη
  Το Τμήμα αυτό περιέχει: Α) Το εισαγωγικό κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη, με το οποίο δίνει το στίγμα της χρονιάς που πέρασε αλλά και το όραμα αυτών που έρχονται. Β) Το εισαγωγικό κείμενο της Κεντρικής Συντακτικής Ομάδας, το οποίο απεικονίζει και επεξηγεί τη δομή της Έκθεσης Γ) Την στατιστική αποτύπωση της χρονιάς με τα γραφήματα και τα αντίστοιχα συμπεράσματα
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - κεντρικός θεματικός φάκελος
  Στο πρώτο μέρος του Κεντρικού Θεματικού Φακέλου, αναδεικνύονται τα προβλήματα που εντοπίζονται στις αναφορές των πολιτών και έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον εξακοντισμό της νομιμότητας από τη λειτουργία της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, η μη εφαρμογή του νόμου, η παρερμηνεία του, η επιλεκτική εφαρμογή του, οι ασάφειες, η κατά περίπτωση νομοθέτηση που εξυπηρετεί συγκεκριμένα αιτήματα και τέλος οι αμιγείς διοικητικές δυσλειτουργίες, αποτελούν τα πεδία στα οποία επικεντρώνεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - ειδικές θεματικές ενότητες
  Οι Ειδικές Θεματικές Ενότητες συμπληρώνουν τον Κεντρικό Θεματικό Φάκελο με θεματολογία την οποία η Αρχή επέλεξε να αναδείξει για την πληρέστερη αποτύπωση της παρέμβασής της, και είναι η ακόλουθη: Επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές προς το Δημόσιο, Κοινωνική Ασφάλιση και Παροχές,Κοινωνική Αλληλεγγύη,Διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Μετανάστευση και Πολιτικό Άσυλο, Ιθαγένεια και Αστική Κατάσταση, Ποινικός Εγκλεισμός, Προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολείο, Προστασία ανηλίκων και ενεργοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών, Επιμέλεια-γονική μέριμνα, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις και παραπομπές σε δικαστικές και πειθαρχικές αρχές.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  Στο Τμήμα αυτό της Ετήσιας Έκθεσης, αναδεικνύονται οι Ειδικές Αρμοδιότητες της Αρχής που είναι οι ακόλουθες: Ίση μεταχείριση και καταπολέμηση των διακρίσεων, Επιστροφές Αλλοδαπών, Εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας, Εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης η ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως φορέας προώθησης
  Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι δράσεις της Αρχής μέσω των οποίων προωθεί τις θέσεις της, δημοσιοποιεί τις απόψεις και τις παρεμβάσεις της και δικτυώνεται με θεσμούς και φορείς, η συνεργασία των οποίων της είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ: 1. Δράσεις προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, 2. Δράσεις προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 3. Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις μεταναστευτικές ροές και την προστασία των προσφύγων, 4. Ατζέντα 2030. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Συναντήσεις και ημερίδες, 2. Εξορμήσεις στην περιφέρεια, 3. Συνεργασίες και συμμέτοχες, 4. Συνεργασία με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 5. Αυτοψίες/επισκέψεις
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση του θεσμού
  Το Τμήμα αυτό περιέχει το βασικό νομικό πλαίσιο της Αρχής καθώς και όσες τροποποιήσεις επήλθαν το 2017. Στο τέλος παρουσιάζεται η δομή της Αρχής και τα στελέχη της, ως ακολούθως: 1. Νομικό πλαίσιο του θεσμού, 2. Εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου το 2017, 3. Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη

2016

 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2016.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2016.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  Η μετεξέλιξη της πολυετούς οικονομικής, δημοσιονομικής κρίσης σε ευρύτερα κοινωνική, με χαρακτηριστικά πλέον ανθρωπιστικής, πιστοποιείται από τα πορίσματα του Συνηγόρου. Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει ότι ο Συνήγορος είναι, ένας αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής για τη διαμόρφωση των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών που εντάσσονται στο ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων του. Είναι παρών, με καίριες, ουσιαστικές και αποκρυσταλλωμένες παρεμβάσεις, εισηγήσεις και θέσεις, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό το προνόμιο που έχει να βρίσκεται κοντά, δίπλα στο επιμέρους, το ατομικό ζήτημα, και να συνθέτει το ατομικό για να καταλήγει με ασφάλεια στην αποτύπωση του γενικότερου ζητήματος και στην διατύπωση ρεαλιστικών, υλοποιήσιμων λύσεων.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Στατιστικά
  Στατιστικά
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Ως προς τα προβλήματα των πολιτών, το κύριο μέρος των αναφορών που διερεύνησε ο Συνήγορος επικεντρώνεται και το 2016 σε εκείνους τους τομείς που σχετίζονται περισσότερο με τα δημοσιονομικά, ασφαλιστικά και προνοιακά μέτρα πολιτικής που συνεχίζουν να μεταβάλλουν δομές και σχέσεις του κράτους και των υπηρεσιών του. Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της χρονιάς περιλαμβάνει επίσης διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, εξορμήσεις στην περιφέρεια, παρουσίαση των απόψεών του σε επιτροπές της Βουλής, έκδοση ειδικής έκθεσης και πλούσια διεθνή δράση.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα
  Μετά την έξαρση της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης της προηγούμενης χρονιάς, το 2016 η ελληνική διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο μεγάλες προκλήσεις: αφενός το κλείσιμο των συνόρων στον λεγόμενο «Διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων», που είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό μεικτών, προσφυγικών και μεταναστευτικών, πληθυσμών στην ελληνική ενδοχώρα, αφετέρου την Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας της 18ης Μαρτίου, σε συνέχεια της οποίας οι υπηρεσίες των κομβικών σημείων υποδοχής (hotspots) σε πέντε νησιά (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο) επωμίστηκαν το βάρος της κράτησης όλων των νεοεισερχομένων παράτυπα στα θαλάσσια σύνορα, προς ταχεία επανεισδοχή στην Τουρκία μετά την ταυτοποίησή τους.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Κοινωνική ασφάλιση
  Πέρα από τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν στον απόηχο των δημοσιονομικών συνθηκών και αναπόφευκτα επιφέρουν συρρίκνωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, έναν ακόμη λόγο διαμαρτυρίας των ασφαλισμένων - συνταξιούχων αποτελεί η ελλιπής ενημέρωση που λαμβάνουν σχετικά με τις παρεμβάσεις αυτές και τις συνέπειές τους. Προβλήματα στην άσκηση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων εξακολουθούν να προκαλούν οι καθυστερήσεις, ο ελλιπής συντονισμός και οι οργανωτικές δυσλειτουργίες των ασφαλιστικών φορέων.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Υγεία και πρόνοια
  Η υγεία και η πρόνοια είναι εκείνα τα πεδία διοικητικής δράσης τα οποία επηρεάζονται, περισσότερο από κάθε άλλο, από την οικονομική κρίση στις ανθρωπιστικές της εκφάνσεις. Αποτελούν ταυτόχρονα καταφύγιο των πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς αντιστοιχούν στο απώτατο ελάχιστο όριο στοιχειώδους επιβίωσης, αλλά και τομέα που θίγεται εξαιρετικά από την ταμειακή στενότητα. Έτσι, στα πεδία αυτά οι από μακρού γνωστές παθογένειες του κράτους αθροίζονται με τα καινοφανή οικονομικά προβλήματα σε ένα εκρηκτικό μείγμα, ενώπιον του οποίου ο Συνήγορος συχνά περιέρχεται σε αμηχανία, καθώς οι παρεμβάσεις του δεν αρκεί πλέον να είναι νομικά πειστικές, αλλά οφείλουν να γίνουν και δημοσιονομικά ευφάνταστες.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Εργασία
  Όπως διαπιστώνει ο Συνήγορος, η χορήγηση τακτικών ή έκτακτων παροχών ανεργίας και άλλων επιδομάτων υπόκειται σε συνεχώς αυστηρότερες προϋποθέσεις, παρόλο που μια ολοένα αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού καταφεύγει σε αυτές. Η διοίκηση, από την πλευρά της, στην προσπάθεια παρέμβασης του κράτους με σκοπό την έστω και εν μέρει ή προσωρινή κάλυψη της απώλειας των εισοδημάτων των ανέργων, αλλά και άλλων κατηγοριών πληθυσμού που χρήζουν ειδικής προστασίας, τείνει να ερμηνεύει συσταλτικά και ανεπιεικώς τις νομοθετικές διατάξεις που πλαισιώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδομάτων.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Φορολογία
  Όπως διαπιστώνει ο Συνήγορος, οι διατάξεις του φορολογικού δικαίου δεν τυγχάνουν πάντοτε ορθής ερμηνείας, αντιθέτως, συχνά αποκλίνουν από τη βούληση του νομοθέτη. Οι οικονομικές και ταμειακές υπηρεσίες ενεργούν με τρόπο που δεν συνάδει με θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας.

Αποτελέσματα 21 έως 40 από 323.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή