Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 323.

2019

 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο Τύπου και ενημερωτικό σημείωμα
  Το δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2019.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2019
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
  Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγικά κείμενα-Το 2019 με μια ματιά
  Το εισαγωγικό κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη, το εισαγωγικό κείμενο της Κεντρικής Συντακτικής Ομάδας και οι πιο σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις της Αρχής εντός του 2019.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Η στατιστική αποτύπωση της χρονιάς
  Η εικόνα των προβλημάτων στις σχέσεις δημόσιας διοίκησης-πολιτών μέσα από τις αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη το 2019.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Βασικά θέματα
  Τα πλέον καίρια και σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη εντός του 2019 εντάσσονται στα ακόλουθα πεδία : α) Διεθνής Προστασία, β) Δικαιώματα ανήλικων – Παιδική προστασία, γ) Δυσλειτουργίες σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δ) Εργασία και απασχόληση, ε) Κοινωνική αλληλεγγύη, στ) Κοινωνική ασφάλιση – Υγεία, ζ) Μετανάστευση, η) Οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων – Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, θ) Προσλήψεις, ι) Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ια) Φυσικές καταστροφές, ιβ) Φυσικό περιβάλλον – Γεώτοποι.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Ειδικές Αρμοδιότητες
  Οι ειδικές αρμοδιότητες και δράσεις τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας ως: α) πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, β) φορέας για την ίση μεταχείριση, γ) φορέας προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, δ) μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου αναγκαστικών επιστροφών αλλοδαπών, ε) εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας, στ) εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης η ταπεινωτικής μεταχείρισης η τιμωρίας.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις - Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου - Ειδικές εκθέσεις
  Οι νομοθετικές-οργανωτικές προτάσεις και παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου που υπέβαλε ο Συνήγορος και οι ειδικές εκθέσεις που συνέταξε επιδιώκοντας να συμβάλει στη βελτίωση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών διαδικασιών στις οποίες εντόπισε προβλήματα και πλημμέλειες.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου το 2019
  Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες, τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη και τη συμμετοχή του στον δημόσιο βίο.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Παραπομπές σε εισαγγελικές αρχές
  Οι περιπτώσεις στις οποίες ο Συνήγορος, βάσει των αρμοδιοτήτων του, συνέταξε και διαβίβασε έκθεση σε εισαγγελικές αρχές.
 • 31/12/2019 - Ετήσια Έκθεση
  - Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη
  Το ανθρώπινο δυναμικό του Συνηγόρου και η οργάνωση της Αρχής.

2018

 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου και ενημερωτικό σημείωμα
  Το δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2018
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2018
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
  Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή – Η αποτίμηση της χρονιάς
  Η ενότητα περιλαμβάνει α) το εισαγωγικό κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη, β) το εισαγωγικό κείμενο της Κεντρικής Συντακτικής Ομάδας, γ) την στατιστική αποτύπωση της χρονιάς με τα γραφήματα και τα αντίστοιχα συμπεράσματα.
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Κεντρικός Θεματικός Φάκελος
  Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται οι ειδικές αρμοδιότητες και δράσεις τις οποίες ο Συνήγορος έχει αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: α) Επιστροφές Αλλοδαπών, β) Πρόληψη Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, γ) Διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας και Καταστημάτων Κράτησης, δ) Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ε) Δικαιώματα του παιδιού, στ) Ίση μεταχείριση, ζ) Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας εφαρμογής των αρχών της καλής νομοθέτησης
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Ειδικές Θεματικές Ενότητες
  Στην ενότητα αυτή αναδεικνύεται ο διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός ρόλος του Συνηγόρου στο πλαίσιο της γενικής του αρμοδιότητας, καθώς και τα σημαντικότερα θέματα που τον απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα οποία ήταν: α) η κοινωνική ασφάλιση, β) η κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, γ) η παροχή υπηρεσιών υγείας, δ) τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ε) η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, στ) η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ζ) η διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος, η) τα δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας και η κοινωνική ευθύνη, θ) η διαχείριση κοινόχρηστων χώρων, ι) η επιβολή και είσπραξη δημοτικών εσόδων, ια) οι μεταφορές, ιβ) η φορολογία, ιγ) η αστική κατάσταση και ιθαγένεια, ιδ) η μετανάστευση, ιε) το πολιτικό άσυλο.
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και Οργανωτικές Προτάσεις – Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου – Ειδικές Εκθέσεις
  Η ενότητα περιλαμβάνει τις νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε ο Συνήγορος εντός του 2018 στους αρμόδιους φορείς, με γνώμονα την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης, την ανταπόκριση της Διοίκησης, τις επισημάνσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Αρχής σε συγκεκριμένα σχέδια νόμων, καθώς και περιλήψεις των Ειδικών Εκθέσεων τις οποίες εκπόνησε, με αντικείμενο τα έσοδα των δήμων και τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο.
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Παραπομπές σε εισαγγελικές αρχές-πειθαρχικοί έλεγχοι
  Παραπομπές σε εισαγγελικές αρχές-πειθαρχικοί έλεγχοι
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Δράσεις δημοσιότητας και συνεργασίες
  Στην ενότητα αποτυπώνεται το επικοινωνιακό έργο και η εξωστρεφής δράση του Συνηγόρου: ημερίδες, ομιλίες, σημαντικές συνεργασίες, εξορμήσεις στην Περιφέρεια, συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και προγράμματα, συνεργασίες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, συνεργασία με εθνικούς φορείς και με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, συμμετοχή σε εθνικά συμβούλια και επιτροπές.

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 323.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή