Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας

Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας βάσει του άρθρου 63 παρ. 4 του ν. 1892/1990 πριν την κατάργησή της με το ν. 4093/2012

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά σχετικά με την απόρριψη αιτήματος πολύτεκνης μητέρας για τη χορήγηση σε αυτήν ισόβιας σύνταξης πριν την κατάργηση της παροχής με τον ν. 4093/2012. Το αίτημα της ενδιαφερόμενης είχε απορριφθεί με την αιτιολογία ότι από τις σελίδες του διαβατηρίου της δεν αποδεικνυόταν η μόνιμη διαμονή της στην Ελλάδα. Διαπιστώνοντας ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις πλημμελειών της απορριπτικής απόφασης που εξέδωσε η Επιτροπή Ενστάσεων και ειδικότερα εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων περί μόνιμης διαμονής και ανεπαρκής αιτιολογία, η Αρχή απέστειλε, το 2012, στον Διοικητή του ΟΓΑ έγγραφο με το οποίο ζητούσε την αναπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή προς επανεξέταση. Η Διοίκηση του Οργανισμού απέρριψε την πρόταση και η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάνοντας χρήση του ευεργετήματος της νομικής βοήθειας. Το δικαστήριο δέχθηκε την ερμηνεία της έννοιας της διαμονής που είχε προτείνει και ο Συνήγορος του Πολίτη, έκρινε ότι η απορριπτική απόφαση δεν ήταν νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση στον ΟΓΑ, προκειμένου να εκδώσει απόφαση εφαρμόζοντας την δικαστική απόφαση. Η υπόθεση επανήλθε στον Συνήγορο του Πολίτη ενόψει της συμμόρφωσης της διοίκησης στην δικαστική απόφαση. Μετά από νέα παρέμβαση της Αρχής, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εξέδωσε απόφαση για την χορήγηση της παροχής στην ενδιαφερόμενη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή