Συμμετοχή σε εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων

Συμμετοχή σε εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων

Περιγραφή

Υποψήφιος δικηγόρος προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την απόρριψη της αίτησή του από την κατά νόμον συσταθείσα εξεταστική επιτροπή στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης την Α' Εξεταστική Περίοδο του 2008. Η αίτησή του απορρίφθηκε με την αιτιολογία της υπέρβασης του νόμιμου ορίου ηλικίας και συγκεκριμένα του 35ου έτους, κατ' εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 3 παράγρ. 3 του ΝΔ 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων». Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την παρέμβαση του ΣτΠ, προκειμένου στην επερχόμενη Β' εξεταστική περίοδο 2008 να αποφευχθεί η εκ νέου απόρριψη του αιτήματός του με την ίδια αιτιολογία, υποστηρίζοντας ότι η προϋπόθεση αυτή συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας.

Ο ΣτΠ στη σχετική παρέμβασή του, τόσο προς την εν λόγω εξεταστική επιτροπή όσο και προς το αρμόδιο τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επισήμανε ότι μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3304/2005 η διάταξη του άρθρου 3 παράγρ. 3 του του ΝΔ 3026/54, που ορίζει το 35ο έτος της ηλικίας ως όριο για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα έχει αυτοδικαίως καταργηθεί (άρθρο 26 του Ν. 3304/2005) στο μέτρο που το όριο ηλικίας, που έχει τεθεί, δεν αιτιολογείται επαρκώς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 7 κ.ε του νόμου. Επιπλέον, ο ΣτΠ επικαλέστηκε και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις 413/1993 ΣτΕ και 527/2003 ΣτΕ). Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή επισήμανε ότι τυχόν εκ νέου απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερόμενου από την εξεταστική επιτροπή δεν θα μπορούσε νομίμως να βασιστεί σε επίκληση του επίμαχου άρθρου 3 του NΔ 3026/1954 υπό την παρούσα μορφή του, εν όψει των κρίσιμων διατάξεων του Ν.3304/2005 και της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εξεταστική επιτροπή έκανε δεκτή την αίτηση του προσφεύγοντα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή