Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Η ιστοσελίδα μας για το παιδί (www.0-18.gr) ξαναφτιάχνεται!

Σε λίγο καιρό το site για το παιδί θα έχει νέο και εμπλουτισμένο περιεχόμενο.

Μέχρι τότε μπορείτε να επισκέπτεστε την προσωρινή μας ιστοσελίδα που θα περιέχει τα νέα μας και υλικό του Συνηγόρου.

 

Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης - Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2018

Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης - Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2018Η ειδική αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής, όπως προκύπτει βάσει του ν. 4228/2014 με τον οποίο κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT), αφορά την τακτική εξέταση της μεταχείρισης των προσώπων που στερούνται την ελευθερία τους καθώς και τη διατύπωση αντίστοιχων συστάσεων βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος καταγράφει τις διαπιστώσεις του, επισημαίνει ελλείψεις, στρεβλώσεις ή δυσλειτουργίες με το κύρος και την τεχνογνωσία του ως αξιόπιστου φορέα ελέγχου των συνθηκών εγκλεισμού και προάσπισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Δείτε: το δελτίο τύπου, την Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2018

 

Δείτε το Δελτίο #3: Μάιος–Αύγουστος 2019

 

Ειδική 'Εκθεση: "Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα"

Ειδική 'Εκθεση: Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα

Την πλήρη αναπροσαρμογή του πλαισίου της αναγνώρισης τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και τον εξορθολογισμό της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων χιλιάδων αποφοίτων που ασφυκτιούν –πολλές φορές επί σειρά ετών- από τη γραφειοκρατία και τη συντεχνιακή λογική προτείνει μεταξύ άλλων η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα: το θεσμικό πλαίσιο και οι δυσχέρειες πρόσβασης στην αγορά εργασίας».

 

Ειδική Έκθεση "Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή"

Ειδική Έκθεση: Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή

Πρόκειται για την πρώτη συστηματική αποτύπωση της μακροχρόνιας εμπειρίας της Ανεξάρτητης Αρχής αναφορικά με τις διοικητικές δυσλειτουργίες στη διαχείριση των ενισχύσεων στη πρωτογενή παραγωγή, στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα της οικονομικής δράσης, καταγράφονται αγκυλώσεις, στρεβλώσεις, γραφειοκρατικά προσκόμματα και υπέρμετρες καθυστερήσεις σε μία σειρά διαδικασιών, καθώς και στην ενημέρωση των παραγωγών για επιβληθείσες κυρώσεις, στις πληρωμές τους μετά από αποδοχή ενστάσεων, στις διαδικασίες ανάκτησης ενισχύσεων και στην εκδίκαση αλιευτικών προσφυγών. Επιπλέον, αξιολογείται η ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων, επισημαίνονται πλημμέλειες σε ελέγχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σφάλματα κατά τη ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων και την αποτύπωση του χαρτογραφικού υπόβαθρου. Στην ειδική έκθεση περιλαμβάνονται δεκατέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις που εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τόσο τα δομικά προβλήματα, ιδίως στον τομέα των ενισχύσεων, όσο και η προετοιμασία των Ελλήνων παραγωγών ενόψει των νέων συνθηκών.

 

Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας - Έκθεση 2017-2018

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τη δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (ΕΜΗΔΙΠΑ) για το χρονικό διάστημα 2017-2018. Αποτελεί την πρώτη έκθεση η οποία θα εκδίδεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις που χειρίστηκε ο ΕΜΗΔΙΠΑ, χαρακτηριστικές περιπτώσεις, νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο Συνήγορος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον τομέα αυτό. Πλήρες κείμενο: PDF

 

Ίση Μεταχείριση - Ειδική Έκθεση 2018

Η παρούσα Ειδική Έκθεση αποτυπώνει το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης για το έτος 2018. Ο αριθμός των αναφορών που υποβλήθηκαν το έτος 2018 είναι αυξημένος κατά 18% έναντι του προηγούμενου έτους.
Ποσοστό άνω του ήμισυ των κατατεθειμένων αναφορών το έτος 2018 αφορά θέματα διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως στην απασχόληση και την εργασία. Ακολουθούν τα ζητήματα διακρίσεων λόγω αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής κατάστασης, καθώς και ζητήματα διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου.
Το σύνολο των αναφορών που υποβλήθηκαν το έτος αυτό καλύπτει το πλήρες φάσμα των λόγων διάκρισης που προστατεύονται στην εθνική μας νομοθεσία.  Πλήρες κείμενο: PDF

 

 

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις επιστροφές αλλοδαπών

Δραματική μείωση στις αναγκαστικές επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους το 2018, σε αναντιστοιχία με τον αυξημένο αριθμό των διοικητικά κρατουμένων αλλοδαπών, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ειδική έκθεσή του για το έτος αυτό ως εθνικός μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών βάσει του σχετικού ενωσιακού δικαίου. Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι τις αστυνομικές επιχειρήσεις επιστροφής επηρεάζουν και οι δυσλειτουργίες των διαδικασιών ασύλου και επισημαίνει ουσιαστικές ελλείψεις στη διασύνδεση των αρχείων των δύο υπηρεσιών. Ο Συνήγορος επισημαίνει τη σημασία της διαφάνειας και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών στην Ευρώπη, εστιάζοντας την κριτική του στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναδιατύπωση της Οδηγίας Επιστροφών. Επίσης, αναφέρεται στην πρωτοβουλία του για δικτύωση με ομόλογους θεσμούς άλλων κρατών-μελών και το Συμβούλιο της Ευρώπης   προκειμένου να υπάρξει ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος και διαφάνεια στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιστροφών της FRONTEX, εν όψει τροποποίησης του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.  Πλήρες κείμενο: PDF

 

 

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή